Важни детали

На оваа страница ќе ги најдете сите клучни правни информации, како што се нашите општи услови за деловно работење, нашата Политика за приватност и Изјава за оградување од одговорност.

Импресум
Homesearch.mk
АБМД 20 ДОО
Петре Рафто 10
6330 Струга
Северна Македонија

Е-пошта: info@homesearch.mk
Веб-страна: www.homesearch.mk
Регистарски број на компанија: 7346930
Developed by: www.eagle.mk